Wspólny Plan

Pasek logotypów unijnych programu POWER

Razem stwórzmy – Wspólny Plan!

Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez gminy z całej Polski konsultacji społecznych planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoś swoją gminę!

Formularz aplikacyjny dla gmin

Procedury dotyczące realizacji projektu „Wspólny plan”

Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną na adres:
partycypacja@wise-europa.eu

Bądź pocztą tradycyjną na adres:
„Wspólny Plan”
WiseEuropa – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
Al. J.Ch. Szucha 16/46
00-582 Warszawa

O projekcie:

 • Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez 20 gmin z całej Polski procesów konsultacji z mieszkańcami planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.
 • Dialog z mieszkańcami odbywał się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik konsultacji społecznych.
 • Czas trwania projektu 04.2019 r. – 30.06.2021 r.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

RUNDY NABORU

Nabór do projektu będzie prowadzony sposób otwarty, rundami w trybie ciągłym aż do wyczerpania puli miejsc. Poszczególne rundy naboru będą się odbywały w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie)

I runda – od 17 lipca do 1sierpnia

II runda – od 6 sierpnia – do 10 września

III runda – od 20 września do 31 października

IV runda – od 12 listopada do 13 grudnia.

Ewentualne zmiany w tym zakresie będą na bieżąco umieszczane na podstronie projektu i na Fanpage’u na Facebooku.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

a) wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz

b) realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w min. 20 gminach całej Polski w okresie od października 2019 do czerwca 2021 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

 • gminy wiejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • gminy miejskie,

z terenu całej Polski, które spełnią warunki określone w procedurach.

KORZYŚCI Z PROJEKTU DLA GMIN

Grant – ok. 30 tys. zł na finansowanie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

Warsztaty dla urzędników z zakresu planowania przestrzennego, GIS, technik i narzędzi konsultacji społecznych, zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie ekspertów przez cały czas trwania projektu.

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

Średnia kwota grantu założona w projekcie ok. 30000 zł / gminę.

 • Wartość grantu zależna jest przede wszystkim od złożoności procesu konsultacji, w tym:
 • liczby i typu narzędzi (technik) konsultacyjnych (obligatoryjnie w IPK minimum 4);
 • rodzaju gminy, w tym powierzchni i liczby mieszkańców;
 • specyfiki grupy docelowej.

JAK PRACUJEMY Z GMINAMI?

 • Spotkania z gminami na etapie przygotowywania aplikacji;
 • Warsztaty 3 dniowy w ramach, którego przygotowujemy Indywidualny Plan Konsultacji w systemie;
 • Stałe wsparcie Zespołu Ekspertów – szkoleniowe i doradcze;

GRANTY NA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

I. etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/ zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.

II. etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:
Iwona Ciećwierz
Ekspertka ds. Współpracy z Samorządami
E-mail: iwona.ciecwierz@wise-europa.eu
Telefon: 22 513 14 18

Projekt realizowany jest w Partnerstwie:

Partner Wiodący: WiseEuropa – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich;

Partner: Fundacja Stabilo