Podręcznik: Działamy dla zmiany w organizacjach społecznych. Prewencja wypalenia i kryzysów psychicznych
jako strategiczne zadanie sektora pozarządowego w Polsce

Publikacja: Przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów w organizacjach społecznych

Broszura „Planowanie przestrzenne dla każdego” opracowana w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu”

Publikacja podsumowująca doświadczenia projektu „Dobre Konsultacje, Dobry Plan”

Broszura Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Raport zbiorczy – stan wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim

Poradnik „Włącznik Obywatelski. Jak uczyć kreatywnie o aktywności obywatelskiej” zrealizowany w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”

Raport z badania ankietowego dotyczącego podsumowania realizacji dotychczasowych edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańców Torunia w ramach projektu „Włącznik Obywatelski”

Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle europejskiej literatury naukowej

Badanie desk research dotyczące osób młodych na rynku pracy w świetle dokumentów formalno-prawnych

Raport z badań jakościowych i ilościowych prowadzonych w ramach projektu Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Raport z konsultacji społecznych dotyczących wstępnych wersji rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Zestaw rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Podmioty i formy wsparcia osób chorych i zaburzonych psychicznie w województwie kujawsko- pomorskim. Badanie przeprowadzone przez Fundację „Wiatrak” w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, finansowanego przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Osoby chore psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi w otoczeniu instytucjonalnym w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań do projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” (POWER.04.01.00-IZ.00-00-002/15)

Wyniki badań dotyczących jakości życia na Bydgoskim Przedmieściu

Raport Końcowy Projektu „Lepszy Start – kompleksowe wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego”