Pobierz statut – wersja pdf.

STATUT FUNDACJI STABILO – TEKST JEDNOLITY
(ZAŁ. DO UCHWAŁY RADY FUNDACJI STABILO Z 7 LIPCA 2016 R.)
I Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Fundacja Stabilo, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Beatę Podwojską zwaną dalej
  Fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Agatę Wrzecionkowską w kancelarii
  notarialnej w Toruniu, ul. Żeglarska 18, 87-100 Toruń, województwo kujawsko – pomorskie dnia 23
  stycznia 2007 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
 2. Fundacja jest powołana na czas nieograniczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
  niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
  granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, zwane dalej „ośrodkami zamiejscowymi”.

§ 4

 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
  językach obcych.
 2. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo.
  4.Fundacja może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i
  wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez
  Fundację lub dla samej Fundacji.
  4a Szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień, o których mowa w przepisie poprzedzającym
  określa uchwałą Zarząd Fundacji.

§ 5
Fundacja w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania z zakresu działalności pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U.2016.239) w szczególności w następujących obszarach:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
2
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
21) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
22) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
24) promocji i organizacji wolontariatu;
25) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);
26) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
27) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
28) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
29) rewitalizacji;
30) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w
zakresie określonym w pkt 1-32a. ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

II Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celami działania Fundacji są:

 1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, wiek,
  wyznawany światopogląd oraz orientację seksualną
  3
 2. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia psychicznego, a w
  szczególności propagowanie przełamującej społeczne stereotypy wiedzy na temat chorób
  psychicznych, możliwych form terapii oraz konieczności jej podejmowania.
 3. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych chorobami
  psychicznymi w szczególności poprzez organizowanie dla w/w stosownych szkoleń, kursów
  oraz doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz działanie na rzecz aktywizacji zawodowej
  osób długotrwale bezrobotnych w szczególności poprzez organizowanie dla w/w stosownych
  szkoleń, kursów oraz doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz prawnego
 5. Animacja działań kulturalnych o charakterze promocyjnym, socjalizacyjnym i terapeutycznym
  m.in. poprzez organizacje koncertów, wernisaży.
 6. Wspieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych oraz ich działań.
 7. Promocja idei wolontariatu.
 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
  działań wspomagających rozwój demokracji
 11. Promocja zasady partnerstwa, w tym międzysektorowego oraz promocja organizacji
  społecznych.
 12. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informacyjnego.
 13. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 14. Upowszechnianie nowych technologii i innowacji.
 15. Animacja kultury, propagowanie obywatelskiej aktywności kulturalnej.
 16. Ochrona i promocja zdrowia oraz finansowanie lub dofinansowywanie leczenia i rehabilitacji.
 17. Rozszerzenie i podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz
  ekologicznego trybu życia oraz zrównoważonego rozwoju.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Doradztwo, szkolenia, pomoc informacyjną i terapeutyczną.
 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą, informacyjną i reklamową.
 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz
  innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji.
 4. Organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych.
 5. Doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, psychologiczne i zawodowe.
 6. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie
  przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także na rzecz poszanowania praw i zwyczajów
  mniejszości narodowych i etnicznych.
 8. Inicjowanie i prowadzenie kompleksowych programów edukacyjnych oraz badań naukowych,
  a także form wymiany i współpracy między organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami.
 9. Publikacje, w tym prowadzenie portali internetowych i innej działalności w Internecie.
 10. Działalność charytatywną.
 11. Prowadzenie działalności odpłatnej.

III Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci Komputera marki DELL o wartości 2 300
  zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) przyznana Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o
  ustanowieniu Fundacji.
 2. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  2.1. darowizny, spadki, zapisy,
  2.2. dotacje i subwencje,
  2.3. środki celowe otrzymane od innych osób,
  2.4. odsetki od lokat bankowych,
  2.5. odsetki od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu
  posiadanych papierów wartościowych.
  2.6. dochody z majątku Fundacji,
  2.7 dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  2.8 dochody z działalności gospodarczej.
  2.9 przychody z ofiarności publicznej
  2.10 inne wpływy nie zakazane prawem

§ 9

 1. Dochody, uzyskiwane z majątku Fundacji oraz z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej
  przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych – w tym na pokrycie kosztów działalności
  pożytku publicznego – a także na pokrycie kosztów bieżącej działalności i rozwój Fundacji.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
  Zarząd Fundacji.

§ 10

 1. Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
  a) udzielenie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
  członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz
  pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
  stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
  opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
  bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 2. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
  organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
  stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§ 11
5

 1. W zakresie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. –
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873). Fundacja może
  prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności
  pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  3.1Działalność portali internetowych – PKD 63.12
  3.2działalność prawnicza – PKD 69.10
  3.3pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5
  3.4działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6
  3.5pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
  86.90 E
  3.6pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
  niepełnosprawnych – PKD 88.1
  3.7pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99
  3.8działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02
  3.9działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
  94.99
 4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  4.1pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52
  4.2pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59
  4.3pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
  86.90E
  4.4pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10
  4.5pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.2
  4.6pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
  niepełnosprawnych – PKD 87.3
  4.7pozostała pomoc społeczna – PKD 87.9
  4.8działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04
IV Działalność gospodarcza

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności
  pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.
 2. Środki uzyskane z tej działalności są przeznaczane na działalność statutową – w tym działalność
  pożytku publicznego, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.

§13
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji według PKD jest:
1.PKD 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
2.PKD 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
3.PKD 55 – Zakwaterowanie.
4.PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem.
5.PKD 58 – Działalność wydawnicza.
6
6.PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych.
7.PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana.
8.PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji.
9.PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych.
10.PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
11.PKD 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe.
12.PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
13.PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania.
14.PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych.
15.PKD 73 – Reklama, badania rynku i opinii publicznej.
16.PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
17.PKD 78 – Działalność związana z zatrudnieniem.
18.PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
19.PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.
20.PKD 85 – Edukacja.
21.PKD 87 – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
22.PKD 88 – Pomoc społeczna bez zakwaterowania.
23.PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.
24.PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
25.PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

V Władze Fundacji

§ 14

 1. Władzami Fundacji są:
  1.1 Rada Fundacji
  1.2 Zarząd Fundacji.
VI Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech członków i powoływana jest na 5 lat. Dana osoba może być
  powoływana do Rady Fundacji wielokrotnie.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce
  osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada
  Fundacji. W przypadku gdy Rada nie powoła pod koniec swojej kadencji nowych członków Rady lub
  7
  wskutek zmian osobowych, zmniejszających skład Rady Fundacji nie będzie ona zdolna do działania,
  Fundator sam wybiera nowych członków Rady Fundacji
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
  członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
  członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji w przypadku innym niż koniec kadencji ustaje w przypadku
  pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Rada Fundacji wybiera spośród grona swoich członków Przewodniczącego Rady Fundacji.
  Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją przed Zarządem oraz zwołuje i
  przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może zostać osoba:
  a) będąca członkiem Zarządu lub pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
  stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
  przestępstwo skarbowe, w razie prawomocnego skazania członka Rady Fundacji za przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, członkostwo takiej osoby w Radzie
  Fundacji wygasa z dniem uprawomocnienia się tego wyroku.
 8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot
  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
  wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
  Statystycznego za rok poprzedni;
 9. Rada Fundacji uchwala „Regulamin Pracy Rady Fundacji”.

§ 16
1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku
2.Radę zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady albo na wniosek Zarządu zgłoszony na
piśmie.

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co
  najmniej połowy aktualnej ilości Członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos
  Przewodniczącego.
  3a. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także w drodze głosowania pisemnego na odległość
  (głosowanie korespondencyjne) z zastosowaniem trybu, przewidzianego w ust. 3.

§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powierzanie im funkcji Prezesa i Wiceprezesa
  Zarządu Fundacji.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu
  absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub likwidacji
  Fundacji.

§ 18
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawnioną do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawień wszelkich dokumentów dotyczących działalności
  Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

VII Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednego lecz nie więcej niż trzech członków powołanych
  przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji
  przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. W razie prawomocnego skazania członka Zarządu Fundacji za przestępstwo wskazane w punkcie 5,
  członkostwo w zarządzie takiej osoby wygasa z dniem uprawomocnienia się tego wyroku.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
  fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy członków.
  3a. Uchwały Zarządu Fundacji mogą zostać podjęte także w drodze głosowania pisemnego na
  odległość (głosowanie korespondencyjne) z zastosowaniem trybu, przewidzianego w ust. 3.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnienia sferą spraw należących do
  wytyczonych zadań.
 5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności
  Fundacji.
 6. Strukturę, tryb i formy działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu Fundacji”,
  zatwierdzony przez Radę Fundacji.

VIII Sposób Reprezentacji

§ 21
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa dwóch
członków Zarządu działających łącznie albo jednoosobowo Prezes Zarządu, na podstawie stosownej
uchwały Zarządu.

IX Zmiana statutu

§ 22
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie
założycielskim.

X Połączenie z inną fundacją

§ 23

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
  Fundacji.

§ 24

 1. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w
  drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

XI Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
  wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.