Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa podsumowują projekt „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, który realizowany był w latach 2020-2022.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności, monitoringów instytucji i prawa, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawy o dostępności i innych ram prawnych.

W ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, skierowanego do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych zrealizowaliśmy trzy tury szkoleń dla ponad 60 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Efektem szkoleń i wspólnej pracy warsztatowej były plany monitoringu, które posłużyły jako podstawa do monitoringu działań i usprawnień na rzecz dostępności wybranego podmiotu publicznego. Monitoringi były przeprowadzone przez zainteresowanych uczestników szkoleń ze wsparciem zespołu INPRIS i STABILO.

Publikacja „W kierunku dostępności” zawiera raporty z monitoringu wybranych podmiotów w zakresie regulacji dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zachęcamy do zapoznania się całością publikacji:

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom naszego projektu za wspaniałą, wspólną pracę, znakomitą atmosferę i bardzo dobre efekty projektu. Mamy nadzieję, że posłużą one dobrze jeszcze długo po zakończeniu naszych działań.

Projekt dofinansowano z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”.