Podsumowanie projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo” – webinarium

Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa podsumowują projekt „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, który realizowany był w latach 2020-2022.

Celem projektu było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności, monitoringów instytucji i prawa, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawy o dostępności i innych ram prawnych.

Projekt dofinansowano z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”.