Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki (planisty/ki/urbanisty/ki) w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18.

Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

Zadania członka/ini Zespołu Eksperckiego (ZE)

1.Udział w spotkaniach ZE (średnio raz na kwartał 4 godziny spotkania począwszy od listopada 2018 r. do grudnia 2020 r.):

2.Udział w spotkaniach informacyjnych w regionach:

3.Świadczenie doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. gmin-uczestników projektu w trakcie wizyt w gminach biorących udział w projekcie (oraz uzupełniająco telefonicznie i mailowo) z zakresu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego oraz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego zgodnie z bieżącymi potrzebami ww. gmin-uczestników, także jako wsparcie w kontaktach z pracownią urbanistyczną czy w wystąpieniach przed komisją urbanistyczną:

4.Udział w spotkaniach ZE dotyczących tworzenia narzędzia IT. Narzędzie IT, które będzie oparte na darmowym oprogramowaniu i systemach informacji geograficznej GIS. Narzędzie będzie służyło do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Gminy – uczestnicy projektu, oraz inni zainteresowani będą mogli nieodpłatnie skorzystać z systemu w celu interaktywnych konsultacji społecznych on-line planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 Wymagane doświadczenie wobec specjalisty/ki (planista/ka/urbanista/ka):

Ofertę cenową dot. wyceny 1 godziny zegarowej świadczenia usługi udziału specjalisty/ki (planisty/ki/urbanisty/ki) w Zespole Eksperckim,  należy sporządzić zgodnie z ww. założeniami. Należy podać kwotę brutto z narzutami, przy założeniu, że zaangażowanie realizowane jest w oparciu o umowę zlecenia lub fakturę, a część doradcza i udział w spotkaniach regionalnych świadczone osobiście organizowane są na terenie całej Polski.

Ofertę należy przesłać  mailem na adres a.broniszewska@stabilo.org.pl do dnia 13.11.2018 r. godz. 23:59.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu – pobierz

Do pobrania: rozeznanie rynku nr 1_2.19_2018

Projekt „Partycypacja w Planowaniu” realizowany jest w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.