Rozeznanie rynku nr 3/2.19/2018 – zapytanie / wycena usługi udziału specjalisty/ki ds. GIS w Zespole Eksperckim

Zapraszamy do składania ofert tyt. wykonania usługi: udział specjalisty/ki ds. GIS (Systemy Informacji Geograficznej) w Zespole Eksperckim w projekcie „Partycypacja w Planowaniu” nr POWR.2.19.00-00-KP13/18.

Cel główny projektu: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

 • wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz,
 • realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w 20 gminach całej Polski w okresie od listopada 2018 do grudnia 2020 roku,
 • upowszechnienie wiedzy i zwiększanie świadomości obywateli na temat społeczno-gospodarczych uwarunkowań procesu planowania przestrzennego.

Zadania członka/ini Zespołu Eksperckiego (ZE)

1.Udział w spotkaniach ZE (średnio raz na kwartał 4 godziny spotkania począwszy od listopada 2018 r. do grudnia 2020 r.):

 • Udział w zaplanowaniu spotkań w 16-stu regionach oraz wypracowaniu regulaminu doboru gmin do projektu – 4 godziny/osoba,
 • Udział w spotkaniach dotyczących wyłonienia gmin – uczestników – do projektu – 8 godzin/osoba,
 • Udział w spotkaniach ZE dotyczących oceny Indywidualnych Planów Konsultacji (IPK) i przyznaniu grantu – 20 godzin/osoba,
 • Udział w spotkaniach ZE dotyczących monitoringu i planowania działań projektu – 24 godziny/osoba.            

2.Świadczenie doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. gmin-uczestników projektu w trakcie wizyt w gminach biorących udział w projekcie (oraz uzupełniająco telefonicznie i mailowo) z zakresu konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego oraz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego zgodnie z bieżącymi potrzebami ww. gmin-uczestników, także jako wsparcie w kontaktach z pracownią urbanistyczną czy w wystąpieniach przed komisją urbanistyczną:

 • Doradztwo dla gmin podczas sporządzania IPK (prowadzone w formie osobistej i zdalnej) – śr. 10 godzin/osoba,
 • Doradztwo dla realizatorów IPK (prowadzone w formie osobistej i zdalnej) – śr. 50 godzin/osoba.

3.Udział w spotkaniach ZE dotyczących tworzenia narzędzia IT. Narzędzie IT, które będzie oparte na darmowym oprogramowaniu i systemach informacji geograficznej GIS. Narzędzie będzie służyło do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Gminy – uczestnicy projektu, oraz inni zainteresowani będą mogli nieodpłatnie skorzystać z systemu w celu interaktywnych konsultacji społecznych on-line planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • Udział w spotkaniach ZE dotyczących tworzenia narzędzia IT – śr. 90 godzin/osoba.

 Wymagane doświadczenie wobec specjalisty/ki ds. prognoz oddziaływania na środowisko:

 • ukończone studia wyższe na kierunku związanym z tematyką zapytania (należy załączyć dokument potwierdzający wykształcenie),
 • doświadczenie zawodowe co najmniej trzyletnie w obszarze tematyki zapytania.

Ofertę cenową dot. wyceny 1 godziny zegarowej świadczenia usługi udziału specjalisty/ki ds. GIS w Zespole Eksperckim,  należy sporządzić zgodnie z ww. założeniami. Należy podać kwotę brutto z narzutami, przy założeniu, że zaangażowanie realizowane jest w oparciu o umowę zlecenia lub fakturę, a część doradcza i udział w spotkaniach regionalnych świadczone osobiście organizowane są na terenie całej Polski.

Ofertę należy przesłać  mailem na adres a.broniszewska@stabilo.org.pl do dnia 13.11.2018 r. godz. 23:59.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu – pobierz

Do pobrania:rozeznanie rynku nr 3_2.19_2018

Projekt „Partycypacja w Planowaniu” realizowany jest w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.