Zapytanie / wycena usługi prowadzenia warsztatów dotyczących Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym

Zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty tyt. wykonania usługi: prowadzenie dwudniowego warsztatu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście możliwości stanowienia prawa na szczeblu lokalnym” w projekcie „Organizacje stanowią prawo”.

Zadaniem trenera jest (a) poprowadzenie 16-godzinnego warsztatu (16 x 45 min.) dla 10 osób w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym; (b) sporządzenie i przeprowadzenia pre- i posttestów, ankiety ewaluacyjnej i innych pytań umożliwiających stwierdzenie przyrostu wiedzy u uczestników warsztatów oraz wypełnienia Dziennika zajęć (według wzoru przedłożonego przez Zamawiającego).

Warsztat będzie składał się z części teoretycznej (do 20% czasu) oraz praktycznej, w której uczestnicy będą pracowali nad zagadnieniem prawnym (wskazanym w temacie warsztatu), na który chcą oddziaływać oraz planują konkretne działania w tym zakresie. W efekcie warsztatu trener wraz z uczestnikami ma opracować „Scenariusz Wprowadzania Zmiany”, w  którym opisany będzie przebieg i narzędzia przeprowadzenia ww. działań. W części teoretycznej warsztat będzie dotyczył przede wszystkim wprowadzenia teoretycznego dotyczącego zasad tworzenia prawa i podstaw rzecznictwa zorientowanych na włączenie uczestników w konkretne działanie.

Wymagane doświadczenie wobec trenera: (1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze tematycznym, którego dotyczyć będzie warsztat; (2) doświadczenie trenerskie, tj. samodzielne przeprowadzenie w okresie 2013-2018 co najmniej trzech szkoleń, których uczestnikami były organizacje pozarządowe i/lub przedstawiciele administracji publicznej.

Dopuszcza się możliwości prowadzenia warsztatów przez dwóch trenerów (jeden dzień warsztatów=jeden trener) z uwagi na specyfikę warsztatów. Pierwszy dzień 8 godzin moduł dotyczący aspektów prawnych w ochronie zabytków (max. 20 % czasu) z uwzględnieniem zakresów merytorycznych zmian do wprowadzenia na szczeblu lokalnym w świetle nowelizacji ustawy, drugi dzień 8 godzin moduł merytoryczny związany z praktyczną stroną ochrony zabytków i wprowadzaniem zmiany na szczeblu lokalnym w świetle nowelizacji ustawy.

Prosimy o ofertę cenową dot. wyceny 1 godziny warsztatu przeprowadzonego zgodnie z ww. założeniami – podanie kwoty brutto brutto, przy założeniu, że zaangażowanie realizowane jest w oparciu o umowę zlecenia, a warsztat organizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wraz z wyceną prosimy o przekazanie (w treści maila) oświadczenia w brzmieniu: „Oświadczam, że posiadam co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze tematycznym, którego dotyczyć będzie warsztat oraz doświadczenie trenerskie polegające na samodzielnym przeprowadzeniu w okresie 2013-2018 co najmniej trzech szkoleń, których uczestnikami były organizacje pozarządowe i/lub przedstawiciele administracji publicznej.

Proszę o przesłanie oferty i oświadczenia mailem do dnia 26.01.2018 r. – biuro@stabilo.org.pl

Projekt „Organizacje stanowią prawo” realizowany jest w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.