I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Warszawie

W dniach 15-16 listopada 2017 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia przygotowaną przez naszego przedstawiciela Łukasza Broniszewskiego.

Forum było spotkaniem międzysektorowym, które było skierowane do:

•         przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców społecznych;

•         przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej;

•         przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych;

•         badaczy, ekspertów, analityków;

•         innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.

W salach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się  niezwykle ważne spotkanie branżowe. Jego kluczowymi elementami były wymiana doświadczeń i świadectwa prawidłowego działania  podmiotów ES.

Wystąpienia pani Minister Elżbiety Rafalskiej i pana Ministra Michałkiewicza okazały się bardzo ogólnym wprowadzeniem. Obecność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pewnością zwiększyły rangę Forum. Jednak zabrakło informacji o powstającej ustawie o ekonomii społecznej i solidarnej. Na OFESiS zabrakło tego najważniejszego tematu, a jak wiemy zbliżają się zmiany w prawie.

Podsumowanie warsztatów

Największą wartość merytoryczną miały warsztaty i wymiana doświadczeń. Oto kilka konkluzji z warsztatów (pomysłów, z którymi można się zgodzić lub nie):

1.       Projektowany system ES nie może być tylko systemem redystrubucji środków finansowych.

2.      Trzeba pamiętać dla kogo narzędzia ES zostały stworzone. Koncentrować należy się na odbiorcach i samych PS. Jest to szczególne grupa osób mających duży dystans do rynku pracy, a często brak narzędzi do reintegracji na poziomie OWES. Tu ważna jest współpraca z ZAZ-ami i WTZ-ami.

3.      Szczególnie ważne będzie zmianiające się tło prawne, otoczenie ES liczy na szerokie konsultacje powstającej ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.

4.      Problem regionalizacji – mamy regionach, zróżnicowane narzędzia wsparcia. Różnie rozumiane może być np. wsparcie pomostowe proponowane przez OWES-y. Wynika to z różnych potencjałów, różnych tożsamości OWES-ów. Jak również z powodu decentralizacji finansowania przez 16 Instytucji Zarządzających (Urzędów Marszałkowskich). Zróżnicowanie w ofercie OWES i regulamin wsparcia finansowego powinien być ujednolicony. Metody pomiarów wskaźników nie są ujednolicone.

5.      Problemem okazała się dla wielu uczestników definicja ekonomii społecznej, podmiotu ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społecznego.

6.      Trwałość PES, to kolejna bariera, o której rozmawialiśmy na forum. Niektóre projektowane narzędzia nie działają (np. nie powstały i nie zostały wdrożone wszystkie produkty wynikające z projektu zintegrowany system wsparcia ES).

7.       Celem powinno być nastawienie na trwałość, jakość a nie ilość.

8.      Zwiększanie kwalifikacji pracowników OWES.

9.      Akty prawne i wytyczne powinny być jasne i przejrzyste.

10.   Należy stosować elastyczne i indywidualne podejście do klienta.

11.    Należy zwiększać potencjał OWES – np. wprowadzając bony na edukację kadry OWES.

12.   Powinna powstać sieć ogólnopolska OWES.

13.   Akredytacja musi być efektywna

14.   Jak finansować system ES w przyszłości:

•         powinny być zapewnione publiczne środki na podstawowe usługi.

•         pula środków na usługi popytowe w PES, dopuszczalna odpłatność usług (np. marketingowe, promocyjne),

•         powinien powstać Fundusz ES (np. wydzielony z część funduszy pracy).

•         zaproponowano premiowanie skutecznych OWES-ów (jeśli PES będzie np. dobrze funkcjonował 3-6-7 lat).

15.   Partnerstwo 3-sektorowe jest konieczne przy budowaniu wspólnoty lokalnej w aspekcie ES

16.   Sieci, klastry, współpraca między podmiotami, to podstawa profesjonalizacji i możliwość realizacji dużych, kompleksowych zamówień

17.   Omawiano model WTZ (reintegracja) w połączeniu z aktywizacją w spółdzielniach socjalnych (zatrudnianie)

Czego zabrakło na Forum?

1.       Rozmowy o ustawie o ekonomii społecznej i solidarnej.

2.      Odejścia od nowomowy – w niektórych wypowiedziach pokutuje model języka projektowego np. beneficjenta ostatecznego (sic!)

3.      Wypowiedzi przedstawicieli biznesu nie związanego z otoczeniem ekonomii społecznej.

Podsumowanie

Ekonomia społeczna to szansa, to połączenie polityki społecznej z ekonomizacją podmiotów, to możliwość zatrudnienia i reintegracji zawodowej. To aspekty finansowania organizacji i instytucji w ramach działalności gospodarczej. To droga, która powinna przebiegać w szerokim dialogu z interesariuszami i integrować różne środowiska.

Ekonomia Społeczna to również partycypacja i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. To umiejętność mądrego rozwiązywania konfliktów.

Czekamy z nadzieją na mocne merytorycznie II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

autor: Łukasz Broniszewski

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]