Organizacje stanowią prawo

Organizacje pozarządowe mają do wypełnienia wiele ról. Wśród nich jest m.in. rola rzecznika grup słabiej reprezentowanych i spraw społecznie  ważnych. Formą takiego rzecznictwa jest wpływanie na stanowienie prawa. I to właśnie na nim koncentruje się projekt „Organizacje stanowią prawo”. 

Projekt powstał z myślą o członkach, pracownikach i wolontariuszach organizacji pozarządowych z regionu. Osoby zaangażowane w organizacjach, pracując oddolnie, działając na rzecz osób i spraw, które rzadko są dyskutowane publicznie. Widzą niedostatki i słabości obowiązujących rozwiązań prawnych. Dzięki doświadczeniom potrafią także wskazać co i jak należy w tych rozwiązaniach naprawić. I właśnie tę wiedzę i to doświadczenie chcemy zamienić na konkretne zmiany w prawie.

Co to oznacza dla osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie i jak wygląda w praktyce? Bardzo prosto, bo też podstawową formą aktywności projektowej są warsztaty. Ale warsztaty te są nietypowe i stanowią tylko pierwszy krok aktywności uczestników projektu. Warsztat to dwudniowe spotkanie dla 10-osobowej grupy zainteresowanej powstawaniem lub zmianą prawa w danym obszarze i na konkretnym poziomie administracyjnym. Np. lokalnie, na szczeblu województwa lub na szczeblu ogólnopolskim.

W wyniku warsztatów powstają tzw. scenariusze wprowadzenia zmiany, czyli pomysły uczestników na przeprowadzenie działań rzeczniczych w obszarze wybranych regulacji prawnych. Na realizację każdego pomysłu zagwarantowaliśmy środki finansowe, dzięki czemu działania te będą miały swoich gospodarzy (oraz opiekuna) a przede wszystkim – będą skuteczne.

Dla przedstawicieli NGO zainteresowanych zdobywaniem kompetencji eksperckich i udziałem w procesach stanowienia prawa przygotowaliśmy Szkołę Stanowienia Prawa. Realizowana będzie w formule pięciu spotkań dwudniowych na przestrzeni pół roku. Absolwenci Szkoły przystępują do Forum Dobrego Prawai stają się swoistym zapleczem eksperckim dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Do udziału w projekcie zaproszonych jest 350 przedstawicieli NGO (członków, pracowników i wolontariuszy) z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy będą mogli zdobywać kompetencje i wiedzę z różnych zakresów. M.in. znajomości systemu prawa i podstawowych reguł tworzenia przepisów, umiejętności analizowania przepisów i wyciągania wniosków, wspólnego działania w grupie oraz rzecznictwa interesów.

Podstawowe dane o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 350 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.

Najważniejszą cechą projektu jest jego zorientowanie na zdobywanie przez uczestników doświadczeń praktycznych – zdecydowana większość zajęć ma formułę warsztatową oraz polega na wspólnym przygotowaniu i prowadzeniu przez uczestników działań rzeczniczych. Aby było to możliwe, uczestnicy projektu przygotowują pod okiem ekspertów plany pracy na rzecz zmiany lub wprowadzenia konkretnych regulacji prawnych, a następnie plany te wcielają w życie korzystając w ich realizacji ze wsparcia mentorskiego.

Projekt realizowany jest między 01 października 2017 roku a 30 września 2020 roku – w tym czasie odbędzie się 36 warsztatów dwudniowych, 12 jednodniowych szkoleń kompetencji miękkich oraz zrealizowane zostaną trzy edycje Szkoły Stanowienia Prawa.

Przedsięwzięcie zostało wspólnie przygotowane i jest realizowane w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (Lidera projektu), CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo SpołeczneFundację Stabilo oraz Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki. Nad realizacją projektu czuwa Rada Edukacyjna złożona z przedstawicieli Federacji i Partnerów, która nie tylko monitoruje działania projektu, ale przede wszystkim je planuje i określa ich standard.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 903.229,43 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu (cała wartość projektu to 1.071.700,80 zł).

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]