Światło dzienne ujrzała publikacja podsumowująca projekt „Partycypacja w Planowaniu” realizowany przez Fundację Stabilo (lider projektu) w partnerstwie z Fundacją WiseEuropa. Celem projektu „Partycypacja w Planowaniu” było wzmocnienie prowadzenia przez gminy konsultacji społecznych. Projekt koncentrował się na konsultacjach w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, i dotyczył projektów dokumentów planistycznych.

W ramach działań zespół ekspertów ds. konsultacji społecznych, samorządu, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju z Fundacji Stabilo i WiseEuropa, udzielał wsparcia gminom, wybranym w początkowej fazie projektu podczas otwartego naboru. Urzędnicy i urzędniczki uzyskiwali wsparcie, które polegało na szkoleniach z zakresu konsultacji i planowania przestrzennego, wspólnym przygotowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), grancie udzielonym gminie na zaplanowane działania oraz mentoringu w przeprowadzeniu zaplanowanych działań.

Znaczna część realizacji projektu przypadła na trudny czas pandemii COVID-19. Przez kolejne miesiące, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, konsultacje społeczne nie mogły odbywać się w dotychczasowej formie. Większość urzędników pracowała zdalnie lub w trybie hybrydowym, a spotkania z mieszkańcami zastąpiły spotkania online. Mimo tych ograniczeń udało się gminom biorącym udział w projekcie przejść przez procesy konsultacji społecznych. Okoliczności pandemiczne spowodowały, że zarówno mieszkańcy jak i urzędnicy nauczyli się korzystać z nowych metod zdalnej komunikacji, co w wielu przypadkach dało bardzo dobre efekty.

Publikacja podsumowująca projekt “Partycypacja w Planowaniu” nie ma charakteru raportu czy statystyki ze zrealizowanych wskaźników. Eksperci zaangażowani w jego realizację uznali, że bardziej atrakcyjne dla czytelników będą artykuły dotyczące:
• zrównoważonego rozwoju i jego roli w planowaniu przestrzennym,
• wyzwań, jakie przyniosła pandemia i ich wpływu na procesy konsultacyjne,
• wizji, w jaką stronę będą rozwijać się gminy w przyszłości,
• kontekstu prawnego oraz praktycznego konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym,
• kwestii równościowych w konsultacjach społecznych,
• nowych narzędzi do konsultacji online (kMap.pl).


Zapraszamy do lektury!
Zespół Fundacji Stabilo

Publikacja powstała jako podsumowanie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu” (POWR.02.19.00-00-KP13/18), który był prowadzony przez Fundację Stabilo w partnerstwie z Fundacją WiseEuropa.
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.