Fundacja Stabilo i INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa zapraszają przedstawicieli/ki NGO z całej Polski do zgłaszania się na ostatnią edycję bezpłatnego cyklu szkoleniowego „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.

Cykl szkoleniowy składa się z dwóch zjazdów stacjonarnych, każdy trwający dwa dni.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Polski. Każda organizacja może zgłosić do udziału w szkoleniu dwie osoby.

Zapewniamy pobyt w hotelu, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do kwoty biletów komunikacji publicznej.

Termin warsztatów:

I zjazd: 27-28 stycznia 2022 r. (czwartek-piątek)

II zjazd – termin do ustalenia wspólnie z uczestnikami I zjazdu

Miejsce: Katowice

Warsztaty będą odbywać się w godzinach:

1. dzień: 11.00-18.00

2. dzień: 8.00-15.00

Tematyka i cel warsztatów

Podczas dwóch zjazdów szkoleniowych uczestnicy i uczestniczki szkolenia dowiedzą się m.in.:

Podczas warsztatów rozmawiać będziemy zarówno o obowiązkach wypływających z obowiązującego prawa, jak i o tym, jak praktycznie prowadzić społeczny monitoring dostępności oraz działać na rzecz jej upowszechniania.

W drodze wymiany wiedzy i doświadczeń uczestnicy przygotują Scenariusze Monitoringu, a następnie przygotują się do prowadzenia monitoringu dostępności wybranych przez siebie instytucji publicznych. Monitoring będzie przeprowadzany ze wsparciem ekspertów projektu.

Zgłoś się na szkolenie!

Wypełnij formularz rekrutacyjny na stronie: https://forms.gle/ux5152Av3KyjBhFw8

Regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów otrzymają na koniec całego cyklu szkoleniowego certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

___________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie dostępności, monitoringów instytucji i prawa, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawy o dostępności i innych ram prawnych. Efektem czterodniowego cyklu szkoleniowego będzie wypracowanie i wdrożenie Scenariusza Monitoringu i przeprowadzenie monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji.