WARSZTATY: OCHRONA DRZEW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – TORUŃ

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty pn. „OCHRONA DRZEW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ”, które poprowadzi ekolog, trener i aktywista Adam Bohdan.

Czy spotkałaś/eś się z wycinką drzew w sezonie lęgowym i nie wiedziałaś/eś jak temu zapobiec? Nie zgadzasz się na masowe wycinanie drzew podczas inwestycji drogowych? Masz wątpliwości związane z działaniem deweloperów, którzy przejmują tereny lasów i parków pod zabudowę mieszkaniową? Jeśli chcesz działać na rzecz zwiększenia poziomu ochrony drzew i uważasz, że tereny zielone są bardzo ważnym elementem miejskiej przestrzeni, to te warsztaty są dla Ciebie!

Adam Bohdan, prowadzący warsztaty, nazwany został „Supermenem Puszczy Białowieskiej”. Działa w Fundacji Dzika Polska. W 2017 roku był jednym z liderów Obozu dla Puszczy. Angażował się dotąd w prace Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku, Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego i komitetu inicjującego zmianę ustawy o ochronie przyrody. Przez kilka lat prowadził z powodzeniem kampanię na rzecz ocalenia doliny Rospudy. Jest laureatem m.in. nagrody w konkursie „Czyn roku na rzecz ochrony lasów”, przyznanej mu za wkład w ochronę lasów naturalnych w Polsce północno-wschodniej, a dokładniej za ujawnienie i powstrzymanie wycinki drzew w rezerwatach w Puszczach Knyszyńskiej i Białowieskiej w latach 2008-2009. To także autor publikacji na temat porostów Puszczy Białowieskiej oraz opracowań na temat chronionych chrząszczy.

Cel warsztatów
Uczestnicy nabędą wiedzę o najważniejszych zasadach wynikających z ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem jej miejsca w systemie prawa.
Uczestnicy szkolenia nabędą podstawową wiedzę w zakresie udziału społecznego w procedurach dotyczących wydawania zezwoleń na wycinanie drzew. Dowiedzą się: jak śledzić i egzekwować informacje o wycinkach drzew, jakie instytucje są odpowiedzialne za wycinkę drzew, w jaki sposób na decyzje o wycince drzew mogą wpłynąć niezrzeszeni obywatele, co warunkuje i umożliwia dopuszczenie organizacji na prawach strony do procedur związanych z wycinką, jakie elementy powinna zawierać decyzja zezwalająca na wycinkę drzew, w jakich okolicznościach można wstrzymać wykonanie prawomocnych decyzji zezwalających na wycinkę, jakie działania i argumenty mogą pomóc w powstrzymaniu wycinek drzew, czy można zapewnić bezpieczeństwo nie wycinając drzew, co można zrobić by zrekompensować wycinkę drzew, jakie konsekwencje mogą ponieść urzędnicy wydający nieuzasadnione decyzje na wycinkę drzew. W trakcie szkolenia uczestnicy podejmą próbę oceny kompletności i zgodności z prawem dokumentów zezwalających na wycinkę drzew oraz zaplanują kroki prawno–administracyjne zmierzające do zachowania drzew na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego.
Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa. Warsztaty realizujemy w ramach projektu pn. „Organizacje stanowią prawo”.

Zapewniamy:
lunch i bufet kawowy,
materiały warsztatowe,
zwrot kosztów dojazdu,
certyfikat ukończenia warsztatów.

Warsztaty odbędą się 25-26.01.2020 r., w godz. 09.00-16.00, w Hotelu Heban, Małe Garbary 7, 87-100 Toruń.

Zgłosić można się do dnia 22.01.2020 r. poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.

Program szkolenia dostępny jest tutaj

Prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji – pobierz.

Efektem pracy na warsztacie i w ramach wsparcia powarsztatowego będzie wypracowanie tzw. scenariusza wprowadzenia zmiany, w którym zawarte będą propozycje i pomysły zmiany prawa w zakresie tematycznym warsztatów.
————————————————————————————–
Projekt „Organizacje stanowią prawo” realizujemy w partnerstwie: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, Cistor Sps, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki
Projekt ma następujące cele:
włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]