Dobre konsultacje, dobry plan

Cztery województwa, dwadzieścia pięć gmin oraz trzydzieści procesów konsultacyjnych w obszarze planowania przestrzennego.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” zrealizowaliśmy wspólnie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych w latach 2016-2018.

Cel główny projektu to „zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez

[a.] wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz

[b.] realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym w 25 gminach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego w okresie od kwietnia 2016 do grudnia 2018 roku”.

Dzięki realizacji projektu w 25 gminach zostały przeprowadzone procesy konsultacyjne dot. planowania przestrzennego. Procesy te były realizowane w oparciu o granty przyznawane poszczególnym gminom. Konsultacje dokumentów planistycznych to realizacja I i/lub II etapu konsultacji dokumentu planistycznego. I etap konsultacji obejmował okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany planu miejscowego lub studium, a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. II etap konsultacji obejmował okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia. Przed przystąpieniem do realizacji konsultacji pracownicy gminy zostali przygotowani do ich prowadzenia, a w trakcie realizacji otrzymywali nasze wsparcie doradcze.

Nad realizację projektu czuwał Zespół Ekspercki złożony z przedstawicieli Federacji i Fundacji Stabilo oraz ekspertów planowania przestrzennego, który nie tylko monitorował działania, ale przede wszystkim je planował i określał ich standard.

Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wyniósł 1.604.667,26 zł, co stanowiło 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu (cała wartość projektu to 1.903.971,60 zł).

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]