Projekt grantowy dla gmin Wspólny plan – kolejny nabór aplikacji

28 maja br. rozpoczął się kolejny nabór do projektu grantowego dla gmin z całej Polski w ramach projektu Wspólny Plan. To projekt wsparcia, również finansowego, na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami planów i studiów zagospodarowania przestrzennego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt jest realizowany przez konsorcjum Fundacji WiseEuropa z Warszawy (lider projektu) i Fundacji Stabilo z Torunia.

W trakcie projektu zrealizowane zostaną procesy konsultacyjne dotyczące planowania przestrzennego w minimum 20 gminach. Każdy z nich realizowany będzie w oparciu o grant przyznawany ze środków projektu w średniej wysokości ok. 30 tys. zł. Kolejna runda naboru rozpoczyna się 28 maja. Jest to ostatnia runda naboru – uzupełniająca, w trybie ciągłym. W projekcie już uczestniczy 17 gmin, dlatego w tym naborze zostaną wybrane trzy, maksymalne cztery gminy. Granty będą przyznawane na I i II etap konsultacji społecznych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego, które powstają w gminach. Szczegółowe kryteria naboru dostępne są na stronie  https://stabilo.org.pl/wspolny-plan/.

Po zakwalifikowaniu się do projektu, gminy będą mogły ubiegać się o środki przygotowując Indywidualne Plany Konsultacji. W ramach projektu gminy otrzymają również wsparcie w postaci pakietu szkoleń i warsztatów prowadzonych on-line lub na żywo dotyczących:
• współczesnych trendów w planowaniu przestrzennym, w tym związane ze zrównoważonym rozwojem;
• dobrych praktyk związanych z procesami planowania z innych części kraju i Europy;
• partycypacyjnych metod i narzędzi dialogu z mieszkańcami.

W trakcie całego procesu konsultacji gminy otrzymają również dostęp do ekspertów z zakresu planowania przestrzennego, konsultacji społecznych oraz zrównoważonego rozwoju. Wypracowane w trakcie projektu rozwiązania i zebrane doświadczenia będą stanowiły przykład dla pozostałych gmin, jak skutecznie włączać w konsultacje społeczne mieszkańców oraz jakie innowacyjne metody sprzyjają ich efektywnej realizacji.

Ideą projektu jest aktywne włączanie mieszkańców w proces planowania oraz planowanie przestrzeni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Takie podejście umożliwia uwzględnienie potrzeb różnych grup społecznych i prowadzi do dojrzałego i sprawnego systemu kształtowania polityki przestrzennej w gminie. Najlepszym narzędziem
do zwiększenia faktycznego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji o ich przestrzeni są konsultacje społeczne, o wysokiej jakości merytorycznej i formie przyjaznej uczestnikom.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Umowa na jego realizację została podpisana z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

logo
logotypy

Wolontariusze, pracownicy i działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!   Już wkrótce oddamy w Wasze ręce podręcznik „Działamy dla zmiany [...]

Fundacja Stabilo wraz organizacjami Zielone Kujawy, Stowarzyszenie Wolna Winnica, Zielone Wrzosy, Fundacja Kosmos stworzyły koalicję niezależnych organizacji po to, by [...]

Fundacja Stabilo na zlecenie Urzędu Miasta Bydgoszczy prowadzi badanie dotyczące warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w latach 2019-2022 z uwzględnieniem zmian, [...]