Certyfikowane kursy w ramach Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kompetencji i Kwalifikacji

Masz ukończone 18 lat? Mieszkasz, pracujesz lub uczysz się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? Chcesz nabyć, podnieść lub uzupełnić posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności?

Dołącz do projektu!

Razem z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego oferujemy dofinansowane w 95% certyfikowane kursy realizowane w dziedzinach stanowiących inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego:

 • Grafik komputerowy (wkład własny uczestnika 467,50 zł, czas trwania 80 h, 8h*10dni)
 • Programowanie aplikacji WEB (wkład własny 346,25 zł, czas trwania 40 h, 8h*5dni)
 • Programowanie Android (w.w. 346,25 zł, czas trwania 40 h, 8h*5dni)
 • Programowanie aplikacji iOS (w.w. 346,25 zł, czas trwania 40 h, 8h*5dni)
 • Operator maszyn CNC (w.w. 310,00 zł, czas trwania 80 h, 8h*10dni)

Kursy odbędą się stacjonarnie w miejscowościach jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników.

Terminy kursów zostaną ustalone w miarę napływu zgłoszeń.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na kontakt od nas: https://forms.gle/J4ZEqfTGgZBot911A

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się w celu dopełnienia formalności związanych z udziałem w projekcie.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

tel. 506-727-055,

e-mail: bkw@stabilo.org.pl


Szczegółowe informacje o kursach:

GRAFIK KOMPUTEROWY

Kurs pozwala na uzyskanie kwalifikacji grafika komputerowego i certyfikatu ICVC lub równoważnego. Podczas kursu uczestnicy pracują w Adobe Photoshop.

Ramowy program szkolenia:

 • Teoretyczne podstawy grafiki komputerowej, rodzaje grafiki (grafika rastrowa – bitmapowa, wektorowa – obiektowa, porównanie)
 • Podstawowe pojęcia (punkt, piksel, linia, obraz rastrowy, obraz wektorowy, rozdzielczość)
 • Pojęcie barwy/koloru (RGB, CMY/CMYK, HSV, HLS)
 • Formaty plików graficznych
 • Podstawowy sprzęt
 • Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
 • Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego
 • Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia oraz edycji obrazów rastrowych
 • Tworzenie zaznaczeń
 • Podstawowe operacje na warstwach, retusz, nowe obiekty
 • Dopasowanie obrazu
 • Malowanie i wypełnienia
 • Retusz obrazu
 • Tworzenie nowych obiektów
 • Przekształcanie obiektów
 • Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
 • Omówienie i dostosowanie obszaru roboczego
 • Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia oraz edycji obrazów wektorowych
 • Tworzenie obiektów wektorowych
 • Wprowadzanie i edycja tekstów
 • Animacja obiektów
 • Narzędzia i obszar roboczy
 • Tworzenie prostych animacji wykorzystując dostępne narzędzia
 • Tworzenie obrazów pod konkretne zastosowanie
 • Przygotowanie obrazów do druku
 • Tworzenie grafiki na potrzeby Internetu, social media

PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEB

Kurs pozwala na uzyskanie kompetencji programowania aplikacji WEB, uczestnik zdaje egzamin wewnętrzny i otrzymuje zaświadczenia ukończenia kursu.

Ramowy program szkolenia:

 • budowa aplikacji internetowej
 • środowiska programistyczne
 • zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych
 • tworzenie skryptów
 • wykorzystanie frameworków

Stack technologiczny: HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, SCSS, Tailwind, Bootstrap


PROGRAMOWANIE ANDROID

Ramowy program szkolenia:

 • Architektura i API systemu Android, cykl życia aplikacji.
 • Omówienie Android Studio
 • Testowanie aplikacji na emulatorach i urządzeniach
 • Gradle
 • Komponenty i Aktywności aplikacji, cykl życia
 • Tworzenie interfejsu użytkownika, rodzaje layoutów
 • Przechowywanie danych – prefsy
 • Wyświetlanie kolekcji danych, adaptery
 • Korzystanie z Fragmentów
 • Korzystanie z Dialogów.
 • Obsługa Mapy
 • Przechowywanie danych – SQLite

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie wewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.6


PROGRAMOWANIE iOS

Ramowy program szkolenia:

 • Swift a Objective-C
 • Dlaczego skupimy się na Swift
 • Architektura Swift
 • Omówienie interfejsu XCODE
 • Pierwszy projekt w XCODE
 • CocoaPods oraz prezentacja popularnych bibliotek
 • Praca ze Storyboard-em, XIB – wizualizacja aplikacji
 • Systemowe kontrolki
 • Auto Layout
 • UIAppearance, szybka zmiana wyglądu kontrolek
 • CALayer, czyli rysowanie kształtów
 • UITableView oraz UICollectionView

Uczestnicy kursu poznają język Objective-C, w którym pisze się aplikacje, a także SDK i API dostępne dla programistów piszących aplikacje na urządzenia z systemem iOS. Kurs koncentruje się przede wszystkim na praktycznym wykorzystaniu Objective-C i SDK iOS do tworzenia aplikacji mobilnych na platformę iOS (iPad oraz iPhone).

Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie wewnętrznym potwierdzającym zdobycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.


OPERATOR MASZYN CNC

Ramowy program szkolenia:

Moduł I:

 • Podstawy rysunku technicznego
 • Pasowania części maszyn.
 • Odchyłki kształtu i położenia – sposoby tolerowania.
 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Dokumentacja techniczna – czytanie.
 • Narzędzia miernictwa warsztatowego
 • Podstawowe metody obróbki skrawaniem: Rozwiercanie

Moduł II:

 • Narzędzia skrawające: Materiały narzędziowe.
 • Budowa narzędzi skrawających.
 • Geometria ostrza narzędzia i jej wpływ na obróbkę.
 • Oznaczenia kodowe narzędzi skrawających wg ISO.
 • Dobór narzędzi i parametrów do danej operacji.
 • Zasady BHP podczas pracy na obrabiarkach CNC.
 • Odmiany konstrukcyjne obrabiarek CNC: Centra obróbcze.
 • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC.
 • Zespoły napędowe.
 • Układy pomiaru położenia i przemieszczenia.
 • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie:

Moduł III:

 • Programowanie w układzie przyrostowym
 • Programowanie przemieszczeń liniowych
 • Programowanie przemieszczeń liniowych jałowych.
 • Programowanie przemieszczeń liniowych roboczych.
 • Programowanie interpolacji kołowej.
 • Programowanie z użyciem korekcji promieniowej i korekcji długości narzędzia.
 • Programowanie czasowego postoju.
 • Programowanie cykli obróbkowych

Moduł IV:

 • Budowa i charakterystyczne cechy obrabiarek CNC.
 • Procedura uruchamiania i wyłączania maszyny.
 • Tryby pracy obrabiarki.
 • Uzbrojenie obrabiarki.
 • Określenie wartości korekcyjnych narzędzi.
 • Mocowanie i ustawienie półfabrykatu
 • Ustawianie punktu zerowego przedmiotu.
 • Najazdy kontrolne.
 • Sposoby wczytywania programu na obrabiarkę.
 • Napisanie programu na obrabiarce.
 • Symulacja obróbki na maszynie.
 • Wdrożenie nowego programu

Realizacja i zakres kursu – zgodnie z wymogami Instytucji Certyfikującej, która będzie potwierdzać nabycie kwalifikacji przez uczestników szkolenia. Na zakończenie kursu każdy uczestnik weźmie udział w egzaminie zewnętrznym przeprowadzonym pod nadzorem jednostki certyfikującej TÜV Rheinland / TÜV Nord Polska lub równoważnej.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Projekt „Kujawsko- Pomorskie Centrum Kompetencji i Kwalifikacji” realizowany jest w ramach RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.